Podstawy Informatyki - studia zaoczne

Cele poznawcze i kształcące przedmiotu oraz metodyka ich realizacji przez nauczyciela i studenta

  • Wykłady: Obejmują algorytmy, czyli metody przeprowadzania obliczeń, schematy blokowe, podstawowe instrukcje programowe, łączenie rekordów z procedurami i funkcjami operującymi na nich, oraz stosowanie statystycznych i dynamicznych metod przetwarzania obiektów w ujęciu systemowym.

  • Laboratoria: W ramach zajęć prowadzone jest szkolenie wstępne obejmujące logowanie poszczególnych studentów do wydziałowej sieci komputerowej oraz praktyczne wykorzystanie wiadomości uzyskanych na wykładach poprzez realizację zadanych programów.

Podręcznik podstawowy:

  • Kott R. K.: Programowanie w języku PASCAL. WNT, Warszawa 1988.

Sposób i termin zaliczenia rygorów dydaktycznych

  • Wykłady - zaliczenie na podstawie obecności.
  • Laboratorium - zaliczenie wynikające z ocen otrzymanych w trakcie zajęć.
  • W semestrze realizowane są 2 kolokwia, na zakończenie zajęć - kolokwium zaliczające.