Zintegrowane Systemy Zarządzania - studia zaoczne

Ramowe treści kształcenia z grupy treści podstawowych:

 1. Kształcenie w zakresie matematyki: Statystyka matematyczna w zastosowaniach do systemów zapewnienia jakości.
  Efekt kształcenia - umiejętności i kompetencje: matematycznego opisu zjawisk; formułowania modeli matematycznych i ich rozwiązywania.

Ramowe treści kształcenia z grupy treści kierunkowych:

 1. Kształcenie w zakresie metalurgii i przetwórstwa metali: Aspekty ekologiczne metalurgii i odlewnictwa.
  Efekt kształcenia - umiejętności i kompetencje: projektowania technologii metalurgicznych i ich stosowania w celu wytwarzania materiałów inżynierskich.

 2. Kształcenie w zakresie organizacji pracy, zarządzania i ergonomii: Jakość pracy i produktu - kryteria. Podstawy zarządzania przez jakość. Podstawy zarządzania przez jakość. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Prawne podstawy ochrony pracy.
  Efekt kształcenia - umiejętności i kompetencje: uwzględnienia zasad organizacji pracy, zarządzania - w tym przez jakość - a także podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy w różnych formach aktywności.

 3. Kształcenie w zakresie informatyki i komputerowego wspomagania prac inżynierskich: Oprogramowanie i bazy danych z zakresu ZSZ.
  Efekt kształcenia - umiejętności i kompetencje: korzystania z komputerowego wspomagania do rozwiązywania zadań technicznych.
Streszczenie przedmiotu

 

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA obejmują systemy zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Integralną częścią stanowią zagadnienia normalizacji oraz zakres i integracja systemów zarządzania. Na podstawie znajomości norm zostaną rozwinięte zagadnienia zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Szczególną uwagę zwraca się na zagadnienia zarządzania jakością również w oparciu o statystyczne metody oceny i sterowania.

 

Program wykładów

 

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA. Zakres i integracja systemów zarządzania: jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
NORMALIZACJA. Cele normalizacji i rola norm. Terminy podstawowe i klasyfikacja norm. Polski Komitet Normalizacyjny. Z historii działalności PKN. Działalność normalizacyjna w odlewnictwie. Normalizacja międzynarodowa. Normalizacja europejska. Instytucje Unii Europejskiej. Organizacje normalizacyjne. Relacje pomiędzy UE a europejskimi organizacjami normalizacyjnymi. Polityka normalizacyjna w Unii Europejskiej. Dyrektywy. Oznaczenia CE, PN i inne. Normy zharmonizowane.
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE. Normy ISO serii 14000 i EMAS. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego. Audity środowiskowe. Ocena efektów działalności środowiskowej. Wymagania środowiskowe produktów i usług. Ocena cyklu życia produktu. Aspekty środowiskowe w normach na produkty. Eko-wskaźniki.
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. Jakość wyrobu. Trwałość i niezawodność. Koncepcje, zasady, metody i narzędzia zarządzania jakością. Sterowanie jakością w kolejnych fazach cyklu istnienia wyrobu. Podstawy i zastosowanie statystyki technicznej. Statystyczne sterowanie procesem. Ocena zdolności jakościowej procesu (maszyny). Karty kontrolne. Koszty jakości.
ZARZADZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY. Podstawy prawne. Normy OHAS i PN-N serii 18000. Struktura organizacyjna. Planowanie zakresu odpowiedzialności. Zasady postępowania. Procedury, procesy oraz zasoby niezbędne do opracowania, wdrażania, przeglądu i utrzymywania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy. Analiza zagrożeń. Ocena ryzyka zawodowego.

 

Literatura

 1. Dwiliński L.: Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskie. Warszaw, 2000
 2. Fedoryszyn A.: Zintegrowane Systemy Zarządzania. Skrypt AGH (w przygotowaniu)
 3. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością. Teoria i Praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2002
 4. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 2005
 5. Iwasiewicz A.: Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach. Śląskie Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. Tychy, 2005
 6. Myszewski J.M.: Zarządzanie zmiennością. Systemowe spojrzenie na metody statystyczne w zarządzaniu jakością. Instytut Organizacji i zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Warszawa, 1998
 7. Sęp J., Pacana A.: Metody i narzędzia zarządzania jakością. Tom 3 zbioru „Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzani jakością”. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów, 2001
 8. Tabor A., Rączka M. i in.: Nowoczesne zarządzanie jakością. Tom I, Systemy zarządzania, dokumentacja, procesy, audit. Tom II, Metody i narzędzia jakości, normalizacja, akredytacja, certyfikacja. Tom III, Planowanie, wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością. Tom IV, System zarządzania jakością w praktyce. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. T.Kościuszki. Kraków, 2004
 9. Tabor A., Rączka M. i in.:. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną Pracy. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki. Kraków, 2007